Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De Verenigde Naties hebben in december 2006 een verdrag aangenomen over gelijke rechten voor mensen met een beperking: het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Nederland ging pas in 2016 over tot ratificatie (bekrachtiging). Met de ratificatie van het VN-verdrag verplicht de overheid zich om te bouwen aan een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke taak en verantwoordelijkheid. Wmo-raden en lokale belangenorganisaties kunnen hun gemeente stimuleren en steunen om deze taak op te pakken. Uiteindelijk is het een opgave voor de hele samenleving. Pas als iedereen zich inzet, bereiken we het gewenste doel en verbetert de positie van mensen met een beperking.   

Nederlandse verdragstekst  http://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2