Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Begrippenlijst

ADL - algemene dagelijkse levensverrichtingen
AWBZ - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BOPZ - wet Bijzondere Opnemingen in Psychiarische Ziekenhuizen
CAK - Centraal Administratie Kantoor
CIZ - Centrum Indicatiestelling Zorg
DSM - Handboek voor psychiatrische aandoeningen
ECD - Electronisch Cliënten Dossier
EMB - Ernstig Meervoudig Beperkt
EMG - Ernstig Meervoudig Gehandicapt
GGZ - geestelijke gezondheidszorg
GVT - gezinsvervangend tehuis
IQ - intelligentiequotient
LVB - Licht Verstandelijk Beperkt
LVG - licht verstandelijk gehandicapt
MCG - Meervoudig Complex Gehandicapt
MDO - multidisciplinair overleg
NAH - niet aangeboren hersenletsel
PGB - Persoons Gebonden Budget
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
SGLVG - Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt
SPV - sociaal psychiatrisch verpleegkundige
VG - verstandelijk gehandicapten

VPT - Volledig Pakket Thuis
VTO - vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen
V&V - Verpleging en Verzorging
VWS - (Ministerie van) Volksgezondheid, Wezijn en Sport

WLZ - Wet Langdurige Zorg
WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOG - Wet Op de Geneesmiddelenvoorziening
ZZP - zorgzwaartepakket