Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Nieuws

Feed

11-04-2017

Bouwstenen voor familiebeleid, een nieuwe werkmethode beschikbaar

In het leven van mensen met een beperking speelt familie een grote rol, het hele leven. Zorgprofessionals zijn betrokken maar toch tijdelijk, soms voor jaren, vaak ook korter. Cliënten, familie en...   Meer


03-04-2017

Plan van aanpak VN verdrag is klaar

Het Plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is gereed. Met dit plan kunnen concrete stappen gezet worden met het toegankelijker maken van Nederland....   Meer


16-03-2017

Brochure van Iederin over Huishoudelijke hulp over wat moet, mag en niet mag in de Wmo

Met de rechtelijke uitspraak over de huishoudelijke hulp en de Wmo 2015 is duidelijker geworden wat wel en niet moet& mag. De nieuwe brochure ’Een schoon huis’ legt het uit en is geschikt voor gemeenten,...   Meer


23-02-2017

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

Zorgaanbieders van gehandicaptenzorg werken vanaf 2017 met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. In 2016 hebben een aantal grote en kleine zorgaanbieders verspreid over heel Nederland het...   Meer


13-02-2017

Hulpmiddel voor terugvragen meerkosten

De website meerkosten.nl (een initiatief van Iederin) krijgt u inzicht in welke kosten daarvoor in aanmerking komen. Extra kosten in verband met beperking of ziekte zijn toch voor een deel nog steeds...   Meer


31-01-2017

Themadag: "Contact dat je raakt": methodieken voor de EMB groep

Op 8 juni organiseert Prisma samen met het platform EMG een themadag met kennisdeling met de focus op producten voor ondersteuning van zorgafhankelijke mensen. Drie methodieken en producten worden...   Meer


25-01-2017

Gratis workshops over verkiezingen voor mensen met LVB

Voor ‘Stem jij ook?’ zijn er regionale workshops voor mensen met LVB ontwikkeld door ProDemos en MEE NL De workshops hebben als doel om hen vertrouwd te maken met de stemprocedure en de landelijke politiek en...   Meer


25-01-2017

Oprekken wat tot 'bovengebruikelijke zorg 'hoort, is onrechtmatig

De Rechtbank Midden Nederland heeft op 9 januari 2017 uitgesproken dat de gemeente Almere een nieuw besluit moet nemen over het pgb voor zeven uur individuele begeleiding van een budgethouder. De gemeente...   Meer


17-01-2017

Kom naar de Landelijke Kiezersdag

De Landelijke Kiezersdag is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en voor moeilijk lerenden. Om te kunnen deelnemen moet je zelfstandig kunnen reizen. Reis je met een eigen begeleider...   Meer


16-01-2017

Oproep voor toegankelijke verkiezingsprogramma’s

Het College voor de Rechten van de Mens roept alle politieke partijen op om hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 15 maart 2017 op te stellen in begrijpelijke taal en beeld. Dan kunnen ruim 2,5...   Meer


11-01-2017

Geen maximum gemeentelijk pgb voor informele zorg

Op 30 december 2016 sprak de rechtbank Overijssel zich uit over een maximum tarief van het pgb voor informele zorg, gesteld door de gemeente Deventer. De rechtbank Overijssel oordeelde dat het in strijd is met...   Meer


11-01-2017

Zélf beschut werk aanvragen

Sommige mensen hebben aangepaste werkplek nodig of meer begeleiding bij hun werk. Vanaf 1 januari 2017 kun je voor beschut werk ook direct bij het UWV aankloppen. Voorheen ging dat allen via de gemeente. Het...   Meer


05-01-2017

Vereenvoudigingen Participatiewet: overzicht

De Participatiewet is eind 2016 op een aantal punten aangepast om de regels te vereenvoudigen. Hierdoor wordt het voor mensen met beperkingen makkelijker om een baan te vinden. Zo zijn gemeenten verplicht om...   Meer


03-01-2017

Coachen van begeleiders in uitdagende relaties & Schaal voor Interactief Gedrag van Begeleiders (SIG-B)

Binnen de gehandicaptensector wordt het belang van de relatie tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke beperking steeds meer erkend. Warm, invoelend en respectvol opstellen bij ernstig...   Meer


29-12-2016

Argos methodiek populair bij hechtingsproblematiek

Het boekje ARGOS met handvatten voor begeleiders van cliënten met een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking is een zeer populaire methodiek. ARGOS is geschreven door gedragsdeskundigen van...   Meer


27-12-2016

Aanbieden beschut vanaf 2017 verplicht

Gemeenten moeten vanaf komend jaar beschut werk aanbieden. De Tweede Kamer heeft in november ingestemd met een belangrijke wijziging in de Participatiewet. De wijziging verplicht gemeenten vanaf 1 januari...   Meer


24-12-2016

crowdfunding platform 'Geef om Zorg'

Door gebrek aan tijd en geld krijgen mensen in de langdurige zorg minder persoonlijke aandacht en begeleiding. Deze mensen kunnen wel een extraatje gebruiken. Het nieuwe crowdfunding platform 'Geef om Zorg'...   Meer


24-12-2016

Zelfstandig wonen vaak problematisch voor mensen met een beperking

Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen. Dit blijkt uit de meldactie wonen van Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland...   Meer


22-12-2016

Enquête digitale ontwikkeling in de gehandicaptenzorg

Stichting Digitalezorg.nl en D&A Medical Group organiseren een programma om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. Het programma start met een...   Meer


21-12-2016

Nieuw Besluit Toegankelijkheid is verbetering

Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid gaat de goede kant op voor de invulling van het VN Verdrag. ‘Het nieuwe Besluit voldoet in ieder geval aan een aantal belangrijke onderdelen uit het VN-verdrag’, aldus de...   Meer


19-12-2016

Rapportage College voor de Rechten van de Mens bij de VN

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapportage ingediend bij het VN-Mensenrechtencomité. Hiermee informeert het College het Mensenrechtencomité over de naleving van het Internationaal Verdrag...   Meer


15-12-2016

Onderwijs nog steeds niet altijd passend

Twee jaar na de invoering van passend onderwijs ontvangen nog altijd te veel kinderen geen of te laat de ondersteuning die zij nodig hebben voor deelname aan het onderwijs. Enkele aanbevelingen om passend...   Meer


14-12-2016

Breed verzet tegen de nieuwe bouwregelgeving

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen dan voorheen. Tot verbijstering van mensen met...   Meer


12-12-2016

Betere bescherming tegen discriminatie van mensen met een beperking

--Vanaf 1 januari 2017 moeten aanbieders van goederen en diensten en werkgevers geleidelijk aan zorgen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Óók als daar niet expliciet om gevraagd...   Meer


18-11-2016

Kamer wijst besluit ‘Algemene Toegankelijkheid’ af

Op 15 november heeft de Tweede Kamer het concept besluit ‘Algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte’ afgewezen. De reactie van de Kamer komt overeen met het standpunt van...   Meer