Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      Nieuws

Feed

23-10-2017, 12:36

App over hoe de zorg werkt

Er is een nieuwe gratis app, over hoe het zorgsysteem werkt: bijvoorbeeld, wat zijn belangrijke organisaties en wat is ‘marktwerking in de zorg’? De app is gebaseerd op het veel gebruikte boek: "Zó werkt de...   Meer


23-10-2017, 12:27

leernetwerkbijeenkomst Ouderen in het Vizier veelbelovend

‘Op welke manier kun je de ouder wordende cliënt op een goede manier ondersteunen? Twaalf zorgaanbieders gaan aan de slag met het vraagstuk. Elke deelnemende aanbieder concentreert zich het komend jaar op één...   Meer


22-09-2017, 11:32

Kook app voor mensen met LVB

Zorgverlener Humanitas DMH heeft de Kook app gelanceerd. Deze app ondersteunt mensen met een lichte verstandelijke beperking bij het doen van boodschappen en koken van een gezonde en betaalbare maaltijd. De...   Meer


22-09-2017, 11:28

Kinemoto: spelenderwijs meer bewegen met spelinstallatie.

Mensen met een verstandelijke beperking bewegen vaak te weinig. Begeleiders kunnen meer beweging stimuleren door ze met Kinemoto te laten spelen. De begeleiding die daarbij nodig is, is beperkt. Het kost...   Meer


22-09-2017, 11:22

van 6 t/m 9 november 2017 Cursus Social Role Valorization (Sociale Rolversterking)

Inclusie Nederland, De Inclusor en Netwerk Perspectief organiseren van 6 t/m 9 november 2017 de officiële Sociale Rolversterking cursus. Door de cursus leer je anders naar mensen te kijken. Je leert hoe mensen...   Meer


22-09-2017, 11:19

6 oktober Training Risk Reduction bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Nora Baladarian uit de VS heeft een Risk Reduction Workbook for Parents and Service providers geschreven, een handleiding om een Individueel Actie Plan te maken. Een goed actieplan is nodig omdat mensen met...   Meer


05-09-2017

Met de belevingscabine je grenzen verleggen: virtual reality toegepast in de zorg

Philadelphia heeft samen met Sensiks een groep van meer dan 75 mensen met een beperking laten kennis maken met een multi-zintuigelijke belevingscabine. De eerste reacties zijn zeer positief. Als voorbeeld:...   Meer


05-09-2017

Nieuwe App over seksualiteit als hulp voor communicatie begeleider & cliënt

De app Lief en Lijf is bedoeld als op de vele middelen die er al zijn om over seksualiteit te praten. Een hulpmiddel voor de communicatie tussen begeleider & cliënt. Dit kan goede en leerzame gesprekken...   Meer


04-09-2017

Gratis –e-learning over PGB

Wat is een pgb’ en ‘Pgb in vier wetten’ (WLZ,Wmo, ZvW, Jeugdwet) ., een cursus van Per Sakdo.  Begeleiders kunnen diverse vragen krijgen als het gaat om het pgb. Daarbij kan het gaan om:  Wat is een pgb, bij...   Meer


31-08-2017

E-learning Omgaan met seksueel gedrag van cliënten met verstandelijke beperking

Hoe kun je als professional omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij cliënten? Movisie en Amarant Academie hebben de e-learning het Vlaggensysteem ontwikkeld om professionals hierin te...   Meer


23-08-2017

VeiligPlus-aanpak: Bestuurder speelt cruciale rol bij veiligheid

Professionals staan soms voor lastige keuzes. Een van de dilemma's gaat over de eigen veiligheid en de zorg voor je cliënt? Door met elkaar te praten over deze dilemma’s neem je onveilige gevoelens weg en kom...   Meer


31-07-2017

Diverse apps en digitale tools

Communicatie App voor de VG De app TouchToTell helpt kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking die moeilijk of helemaal niet kunnen praten toch te communiceren. Bron:...   Meer


07-07-2017

Muziektherapie voor mensen met een EMVB

Muziektherapie heeft een positief effect op bijvoorbeeld dementerende ouderen, kinderen met autisme en ernstig meervoudig beperkte mensen. Muziektherapie is een behandelvorm waarbij gebruikt wordt gemaakt van...   Meer


05-07-2017

Een goed leven bereikbaar voor mensen met EVMB door het programma LACCS.

LACCS is ontwikkeld door orthopedagogen Karin de Geeter en Kirsten Munsterman. Centraal in dit programma staat een ‘goed leven’ voor mensen met EVMB. Een goed leven is bereikbaar door door te werken aan vijf...   Meer


04-07-2017

Handreiking Vroegsignalering LVB 2017

De herziene versie van de Handreiking vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid beschrijft de mogelijkheden voor vroegsignalering bij (jonge) kinderen en jongeren en (jong)volwassenen. De handreiking is...   Meer


01-07-2017

Handreiking Begeleiden van ouders met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek

In deze handreiking presenteert het kenniscentrum LVB de positieve en risicofactoren en andere inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, en maken een vertaalslag naar de praktijk in de vorm van zo concreet...   Meer


29-06-2017

Zorgorganisatie Talant aan de slag met innovatieve CRDL voor de EVMB groep

Het zorginstrument CRDL moet een nieuw contact mogelijk maken voor mensen die moeite hebben met sociale interactie, o.a. de groep met ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen (EVMB). De CRDL...   Meer


29-06-2017

Werkwijze jeugdteam Zaandam is effectief

Het Zaandamse jeugdteam is actief in een werkgebied met veel gezinnen met problemen, als huiselijk geweld, psychische problematiek bij jeugdigen en/of de ouders en is ook de bevolkingssamenstelling van deze...   Meer


29-06-2017

Evidence-based practice in zorg en welzijn voor jeugdigen en gezinnen (Een nieuwe kijk)

‘Evidence-based practice’ lijkt vanzelfsprekend. Toch ontstaat daarover regelmatig discussie, want evidence-based practice lijkt iets voor wetenschappers en gespecialiseerde professionals. Daarom nam het...   Meer


27-06-2017

Methodiek Life Wise voor LVB in de grote stad

Middin heeft samen met Cordaan een methodiek ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met LVB en bijkomende complexe problematiek in de grote stad. LifeWise bestaat uit een aantal pijlers en praktische...   Meer


27-06-2017

Leernetwerk 'Goede zorg en ondersteuning voor ouderen met verstandelijke beperkingen'

In het leernetwerk 'Goede zorg en ondersteuning voor ouderen met verstandelijke beperkingen' kunnen 10 organisaties aan de slag met verschillende vraagstukken, op zoek naar nieuwe kennis en antwoorden op...   Meer


12-06-2017

Nachtbewaking Nightwatch bij epilepsie

Voor kinderen en jonge mensen met epilepsie is bewaking tijdens de nacht een vereiste. Met de huidige waarschuwingssystemen blijft het merendeel van de aanvallen ’s nachts onopgemerkt. De Nightwatch is een...   Meer


11-06-2017

Digitale Rouwkoffer van Amerpoort

De Digitale Rouwkoffer biedt een overzicht van boeken, verhalen, activiteiten, muziek en spellen die de cliënt kunnen helpen bij het verwerken van verlies. Rouw is er niet alleen na overlijden, maar net zo...   Meer


11-06-2017

Beroepscode: normen en waarden van het brede jeugddomein: interview

De beroepscode voor jeugdhulp is een soort back-up om op de rem te kunnen trappen; lees het interview met een medewerker intensieve preventieve aanpak (IPA) bij Streetcornerwork in Amsterdam. IPA zit tussen...   Meer


11-06-2017

Technologische toekomst van de zorg: Rapport en Tools van Vilans

Veel organisaties worstelen met de technologische ontwikkelingen die op hen af komen. Kunt u de inzet van wearables voorbij laten gaan? Moet u inspelen op de komst van robots? En hoe voorkomt u dat de...   Meer


2-06-2017

Nieuwe norm in gehandicaptenzorg: kwaliteitskader is gereed

Zorginstituut Nederland neemt het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg op in zijn register. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is vanaf nu de norm voor de hele sector. Het kader biedt cliëntenteams...   Meer


10-05-2017

Methode VeiligPlus-aanpak: “De sleutel ligt in de veiligheid bínnen het team”

Als professional in de gehandicaptenzorg sta je soms voor lastige keuzes. Kies je voor je eigen veiligheid of voor goede zorg voor je cliënt? Door met elkaar te praten over deze dilemma’s neem je onveilige...   Meer


10-05-2017

Start onderzoek ondersteuning VG ZZP6 en ZZP7

Welke ondersteuning werkt het beste voor cliënten met de indicatie VG ZZP6 en ZZP7? Het SCORE onderzoek moet de antwoorden bieden. SCORE staat voor Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie. Het...   Meer


10-05-2017

Privacyregels: voorbereiden via 10 stappenplan

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.. Deze AVG komt in de plaats van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Als zorgaanbieder persoonsgegevens verwerken...   Meer


10-05-2017

Dagbesteding gekoppeld aan groepsgrootte

De VGN heeft met ZN, zorgkantoren en de NZa uitvoerig gesproken over het voornemen van de NZa en ZN om de regelgeving en uitvoeringspraktijk rond dagbesteding voor verblijf en voor MPT te uniformeren. In de...   Meer


4-05-2017

Kenniscentrum palliatieve zorg (KPZ) voor de VG opgericht

Prisma heeft het Kenniscentrum palliatieve zorg (KPZ) opgericht. Het biedt en ontwikkelt de best mogelijke palliatieve zorg, specifiek voor de mensen met een verstandelijke beperking. Hun behoefte aan...   Meer


11-04-2017

Bouwstenen voor familiebeleid, een nieuwe werkmethode beschikbaar

In het leven van mensen met een beperking speelt familie een grote rol, het hele leven. Zorgprofessionals zijn betrokken maar toch tijdelijk, soms voor jaren, vaak ook korter. Cliënten, familie en...   Meer


03-04-2017

Plan van aanpak VN verdrag is klaar

Het Plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is gereed. Met dit plan kunnen concrete stappen gezet worden met het toegankelijker maken van Nederland....   Meer


16-03-2017

Brochure van Iederin over Huishoudelijke hulp over wat moet, mag en niet mag in de Wmo

Met de rechtelijke uitspraak over de huishoudelijke hulp en de Wmo 2015 is duidelijker geworden wat wel en niet moet& mag. De nieuwe brochure ’Een schoon huis’ legt het uit en is geschikt voor gemeenten,...   Meer


23-02-2017

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

Zorgaanbieders van gehandicaptenzorg werken vanaf 2017 met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. In 2016 hebben een aantal grote en kleine zorgaanbieders verspreid over heel Nederland het...   Meer


13-02-2017

Hulpmiddel voor terugvragen meerkosten

De website meerkosten.nl (een initiatief van Iederin) krijgt u inzicht in welke kosten daarvoor in aanmerking komen. Extra kosten in verband met beperking of ziekte zijn toch voor een deel nog steeds...   Meer


31-01-2017

Themadag: "Contact dat je raakt": methodieken voor de EMB groep

Op 8 juni organiseert Prisma samen met het platform EMG een themadag met kennisdeling met de focus op producten voor ondersteuning van zorgafhankelijke mensen. Drie methodieken en producten worden...   Meer


25-01-2017

Gratis workshops over verkiezingen voor mensen met LVB

Voor ‘Stem jij ook?’ zijn er regionale workshops voor mensen met LVB ontwikkeld door ProDemos en MEE NL De workshops hebben als doel om hen vertrouwd te maken met de stemprocedure en de landelijke politiek en...   Meer


25-01-2017

Oprekken wat tot 'bovengebruikelijke zorg 'hoort, is onrechtmatig

De Rechtbank Midden Nederland heeft op 9 januari 2017 uitgesproken dat de gemeente Almere een nieuw besluit moet nemen over het pgb voor zeven uur individuele begeleiding van een budgethouder. De gemeente...   Meer


17-01-2017

Kom naar de Landelijke Kiezersdag

De Landelijke Kiezersdag is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en voor moeilijk lerenden. Om te kunnen deelnemen moet je zelfstandig kunnen reizen. Reis je met een eigen begeleider...   Meer


16-01-2017

Oproep voor toegankelijke verkiezingsprogramma’s

Het College voor de Rechten van de Mens roept alle politieke partijen op om hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 15 maart 2017 op te stellen in begrijpelijke taal en beeld. Dan kunnen ruim 2,5...   Meer


11-01-2017

Geen maximum gemeentelijk pgb voor informele zorg

Op 30 december 2016 sprak de rechtbank Overijssel zich uit over een maximum tarief van het pgb voor informele zorg, gesteld door de gemeente Deventer. De rechtbank Overijssel oordeelde dat het in strijd is met...   Meer


11-01-2017

Zélf beschut werk aanvragen

Sommige mensen hebben aangepaste werkplek nodig of meer begeleiding bij hun werk. Vanaf 1 januari 2017 kun je voor beschut werk ook direct bij het UWV aankloppen. Voorheen ging dat allen via de gemeente. Het...   Meer


05-01-2017

Vereenvoudigingen Participatiewet: overzicht

De Participatiewet is eind 2016 op een aantal punten aangepast om de regels te vereenvoudigen. Hierdoor wordt het voor mensen met beperkingen makkelijker om een baan te vinden. Zo zijn gemeenten verplicht om...   Meer


03-01-2017

Coachen van begeleiders in uitdagende relaties & Schaal voor Interactief Gedrag van Begeleiders (SIG-B)

Binnen de gehandicaptensector wordt het belang van de relatie tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke beperking steeds meer erkend. Warm, invoelend en respectvol opstellen bij ernstig...   Meer


29-12-2016

Argos methodiek populair bij hechtingsproblematiek

Het boekje ARGOS met handvatten voor begeleiders van cliënten met een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking is een zeer populaire methodiek. ARGOS is geschreven door gedragsdeskundigen van...   Meer


27-12-2016

Aanbieden beschut vanaf 2017 verplicht

Gemeenten moeten vanaf komend jaar beschut werk aanbieden. De Tweede Kamer heeft in november ingestemd met een belangrijke wijziging in de Participatiewet. De wijziging verplicht gemeenten vanaf 1 januari...   Meer


24-12-2016

crowdfunding platform 'Geef om Zorg'

Door gebrek aan tijd en geld krijgen mensen in de langdurige zorg minder persoonlijke aandacht en begeleiding. Deze mensen kunnen wel een extraatje gebruiken. Het nieuwe crowdfunding platform 'Geef om Zorg'...   Meer


24-12-2016

Zelfstandig wonen vaak problematisch voor mensen met een beperking

Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen. Dit blijkt uit de meldactie wonen van Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland...   Meer


22-12-2016

Enquête digitale ontwikkeling in de gehandicaptenzorg

Stichting Digitalezorg.nl en D&A Medical Group organiseren een programma om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. Het programma start met een...   Meer


Ouder >>