Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

PAct – Persoonlijk Activeringsprogramma

1-Omschrijving

2-Literatuur

3-Links


1-Omschrijving

Vanuit de RUG is het Persoonlijk Activeringsprogramma ontwikkeld t.b.v. mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen. Activiteitenbegeleiders van verschillende instellingen hebben dit mede opgezet. Zoals de naam al aangeeft gaat het om het concreet ontwikkelen en verbeteren van activiteiten. Activering wordt gezien als een persoonlijke vorm van positieve zelfervaring. Daarin gaat het niet alleen om een concrete activiteit zelf, maar ook om het aangaan van een activiteit met een ander. Doel van het Pact: ‘Systematisch samenstellen en aanbieden van activiteiten die zowel in inhoud als benadering aansluiten bij de (ontwikkelings-) mogelijkheden en voorkeuren van de persoon met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’. De persoon staat centraal en het leren kennen van de betrokkene vormt een centrale voorwaarde omdat deze haar/zijn leven op een unieke wijze beleeft en tegelijkertijd op alle levensgebieden afhankelijk is van de ondersteuner/verzorger. De gevolgen hiervan worden overigens ook duidelijk benoemd en op activiteiten niveau met voorbeelden aangegeven (de motorische en zintuiglijke kanten van beleven van eigen lichaam en omgeving!) in samenhang met de eigen subtiele vormen van communicatie. Het PAct vormt een funderend hulpmiddel voor het op concreet niveau in kaart brengen van de eigen mogelijkheden. Daarin spelen de volgende kenmerken een eigen rol: 1) Duidelijk hebben van de eigen visie a.d.h.v. 4 uitgangspunten voor mensen met EVB: zij kunnen relaties aangaan; hebben mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren; kunnen gestimuleerd worden in kleine stappen; ondersteuners moeten samenwerken! 2) Werk methodisch! Dat betekent: doelgericht (perspectief, hoofddoel over 6 maanden, werkdoelen voor 4-6 weken) en systematisch (duidelijke stappen, rapportage, evaluatie). E.e.a. vraagt een duidelijke organisatie, planning en afstemming op de werkvloer. De methodiek biedt voor alle elementen duidelijke handvatten en hanteerbare formulieren. Gestart wordt met een persoonlijk activeringsprofiel, vervolgens wordt een Lijst voor het afstemmen van Activiteiten en Situaties (LAS) ingevuld waaruit actiepunten naar voren komen en tenslotte wordt het Activeringsplan (in 8 stappen) opgezet: het formuleren van werkdoel en de concrete daarbij horende activiteit, wat waar wanneer door wie gedaan wordt met welke middelen! Daarvoor worden de werkdoel en – evaluatieformulieren gebruikt.

Pact wordt bij voorkeur multidisciplinair gezet! De methodiek is deel van een bredere aanpak, zoals deze door Vlaskamp e.a. is ontwikkeld (Vlaskamp Methode*, GAS*).

PAct is met de verschillende formulieren te9 downloaden via www.lkng.nl

 2- Literatuur

-      Hiemstra, S., L. Wiersma & C. Vlaskamp, Persoonlijk Activeringsprogramma. Handleiding bij het bieden van activiteiten aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Groningen, 2005.

 

3- Links

www.pact-emb.nl