Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Methode Meer Mens (product van Prisma)

Meer Mens (bron tekst: Prisma:  http://www.prismanet.nl/zorgaanbod/zorgexpertise/meer-mens/)

Meer Mens is een methode die zorgverleners helpt de zorg beter af te stemmen op de cliënten. Het gaat om cliënten die dermate zorgafhankelijk zijn dat ze zich niet of nauwelijks kunnen uiten door middel van taal. Met behulp van ‘Meer Mens’ kunnen signalen van de cliënt geïnterpreteerd en in kaart gebracht worden. Dit maakt het mogelijk dat zorgverleners de cliënt beter leren kennen, de zorg beter op hem af kunnen stemmen en daardoor beter aansluiten bij dat wat de cliënt nodig heeft.

De methode ‘Meer Mens’ is gebaseerd op de theorie van Ervaringsordening van Dr. D. Timmers-Huigens. Deze theorie heeft als basisgedachte dat iedereen zichzelf en de wereld om zich heen op zijn eigen manier ervaart. Ook schept ieder mens op zijn eigen wijze orde in deze ervaringen, om (innerlijke) chaos te voorkomen. Daarmee maakt men de wereld betrouwbaar en voelt men zich veilig.Veiligheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid zijn ook van onschatbare waarde voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking, dementie of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Voor hen is het echter een stuk minder eenvoudig deze kernwaarden voor zichzelf te creëren. Ze begrijpen of overzien vaak de gewone, dagelijkse situaties niet. Ook kunnen zij zich vaak niet of nauwelijks uiten door middel van taal, waardoor ze hun wensen en behoeften niet duidelijk kunnen maken. Dit maakt dat zij situaties als bedreigend ervaren waardoor hun leefsituatie onveilig voelt. Deze cliënten zijn door hun beperking echter volledig afhankelijk van anderen om veiligheid en betrouwbaarheid in hun leven aan te brengen. Voor deze groep cliënten ontwikkelde Prisma de methode ‘Meer Mens’ . Met behulp van ‘Meer Mens’ kunnen signalen van de cliënt geïnterpreteerd en in kaart gebracht worden.

Dit maakt het mogelijk dat zorgverleners** de cliënt beter leren kennen, de zorg beter op hem af kunnen stemmen en daardoor beter aansluiten bij dat wat de cliënt nodig heeft. Het uiteindelijke doel van de methode is, om deze groep zorgafhankelijke cliënten meer regie over hun bestaan te geven en daarmee de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Kortom, om 'meer mens’ te zijn.

Naast deze effecten voor de cliënt zijn er ook effecten zichtbaar voor de zorgverleners (en breder gezien: de zorginstellingen). Door inzet van de methode wordt de zorgverlening namelijk affectiever en efficiënter. Wat tot afname van het probleemgedrag bij de cliënt leidt en daarmee tot een veiligere werksfeer, een grotere tevredenheid en een lager ziekteverzuim bij de zorgverleners.

Werkwijze Meer Mens

Wanneer een zorgverlener een training van Meer Mens gaat volgen, of wanneer de expertise van het team Meer Mens ingezet wordt bij een cliënt, zal daarbij gewerkt worden aan de hand van een vaste opbouw. Doel hiervan is om op een gestructureerde wijze kennis en inzicht in de methode en in de cliënt te verkrijgen.

Er worden drie fasen gehanteerd in deze training. Lees hieronder alles over deze verschillende fasen.

Theorie Meer Mens (fase 1)

Tijdens deze fase wordt de theorie van de methode Meer Mens besproken.

Tijdens deze theoretische fase wordt uitgebreid stil gestaan bij de begrippen Ervaringsordening, co-regulatie en sensomotoriek, die binnen de methode een belangrijke plaats innemen. Verder wordt ingegaan op de vier delen van Ervaringsordening waarbinnen eenieder van ons de wereld om zich heen ervaart en ordent. Lees hieronder de toelichting op deze begrippen.

• ErvaringsordeningLees verder

• Co-regulatieLees verder

• SensomotoriekLees verder

• Toelichting vier delen ervaringsordening
De theorie van Ervaringsordening erkent vier delen waarbinnen ervaringen worden opgedaan en geordend, en waarbinnen de vraag naar ‘veiligheid’ centraal staat. Deze delen zijn altijd tegelijkertijd actief. Dat is ook logisch, omdat het de vier constante dimensies van het mens-zijn betreft. Wel staan deze dimensies wisselend op de voorgrond. 
De vier delen van ervaringsordening die binnen de theorie gehanteerd worden zijn:

• Het lichaamsgebondendeel van de ervaringsordeningLees verder

 Het associatieve deel van de ervaringsordeningLees verder

• Het structurerende deel van de ervaringsordeningLees verder

• Het vormgevende deel van de ervaringsordeningLees verder

Nadat deze eerste fase van de training of het casemanagement doorlopen is, gaat men over naar de tweede fase. Daarin wordt een vertaalslag van de theorie naar de dagelijkse praktijk gemaakt. De beeldvorming staat daarbij centraal.

Globale beeldvorming (fase2)

In deze fase wordt een eerste vertaalslag van de theorie naar de dagelijkse zorgpraktijk gemaakt. De zorgverlener vormt zich een beeld van de cliënt door een aantal aandachtspunten in kaart te brengen. Daarbij worden drie middelen van beeldvorming ingezet.

• De profielschets
De profielschets is een belangrijk instrument om zicht te krijgen op de manier van ordenen van ervaringen van een cliënt. Hiermee wordt de meest waarschijnlijke manier van reageren van hem in beeld gebracht, die hij vanuit zijn ordening aanwendt.Lees verder

• De Lijst van veiligheid
Daarnaast wordt binnen de beeldvorming ruim aandacht besteed aan het begrip veiligheid. 
Veiligheid is een belangrijk thema in het dagelijkse bestaan van ieder mens, en daarom ook een belangrijk thema in de theorie van  ervaringsordening. Binnen alle vier de delen van ervaringsordening wordt de vraag naar veiligheid gesteld.Lees verder

 De Gedragsduiding en het Signaleringsplan
Ten slotte wordt in deze tweede fase aandacht besteed aan de gedragsduiding. Door middel van het systematisch observeren van de cliënt wordt in kaart gebracht op welke wijze de cliënt zich uit en welke signalen hij geeft.Lees verder

• Het signaleringsplan
In het signaleringsplan worden signalen van de cliënt gekoppeld aan stemmingsfasen, een (concrete) begeleidingsstijl en eventuele consequenties die de stemming heeft voor het dagprogramma.Lees verder

Nadat deze tweede fase van de training is afgerond,  gaat men over naar de derde fase. Hierin wordt de opgedane kennis in de praktijk gebracht.

De implementatie (fase 3)

Wanneer de beeldvormende fase afgesloten is, kan de kennis die de zorgverlener hierbij opgedaan heeft, in de praktijk gebracht worden

Bij het in de praktijk brengen van datgene dat men geleerd heeft gaat men als volgt te werk.

• Het zorgoverlegLees verder

• De praktijkLees verder

• Verdieping van de  beeldvormingLees verder

Randvoorwaarden voor de implementatie van de methode
Om het proces van de implementatie te laten slagen, zijn een aantal randvoorwaarden essentieel. Zonder deze voorwaarden is het proces van de implementatie gedoemd te mislukken.

 Randvoorwaarden binnen de zorgsystematiek Lees verder

• Randvoorwaarden binnen de begeleiding en ondersteuning van de werknemers Lees verder

• Randvoorwaarden binnen de bestuurlijke visieLees verder

Tot slot: methodisch werken

Met het implementeren van de methode Meer Mens, zal bij de zorgverleners ook een methodische manier van werken geïmplementeerd worden. Er zal daarbij een continu proces gaande zijn waarin aandacht is voor de leefwereld van de cliënt en voor de kwaliteit van het zorgcontact. Om hierbij tot een verdieping te komen is een cyclisch invoeren, evalueren en bijstellen van de activiteiten en/of het handelen steeds weer nodig. Op die wijze zal men uiteindelijk tot een optimaal handelen komen. 

Publicaties Meer Mens

Meer Mens publiceerde meerdere boeken. Deze bestaan net als de methode uit verschillende onderdelen: een helder theoretisch gedeelte, een gedeelte met ontroerende verhalen uit de praktijk en een compacte toelichting op de methodiek. 

http://www.prismanet.nl/zorgaanbod/zorgexpertise/meer-mens/publicaties/